Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Over ons

De Wijkraad staat met beide benen in de wijk en tussen de bewoners; luistert, denkt mee en adviseert. De wijkraad praat en overlegt met bewoners en bewonersgroepen, binnen De Bunders aanwezige verenigingen en instellingen, neemt zelf het voortouw of steunt initiatieven van wijkbewoners. Te denken valt aan zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid, fietsroutes, parkeren, groenvoorzieningen, overlast, zwerfafval, nieuwe ontwikkelingen in de wijk etcetera.
De Wijkraad is het belangrijkste aanspreekpunt voor de gemeente Meierijstad voor alle zaken die van invloed zouden kunnen zijn op het woon- en leefklimaat in onze wijk. Twee keer per jaar wordt in de hele wijk een nieuwsbrief verspreid om te laten zien waar we zoal mee bezig zijn. Verder communiceren we via nieuwsberichten op deze website en op Facebook.

Deelwijken
Wijk De Bunders is qua aantal bewoners en aantal woningen veruit de grootste wijk van de gemeente Meierijstad. Dit maakt het niet eenvoudig om oog en oor te hebben voor àlles wat speelt in de wijk. Om toch voor een zo groot mogelijke betrokkenheid van wijkraad met wijkbewoners te zorgen, opereren onder de paraplu van wijkraad De Bunders vier deelwijkraden te weten: De Donken, De Laren, De Velden en De Weiden. Heeft u vragen of opmerkingen over de leefbaarheid in uw wijk, dan kunt u bij de leden van de wijkraad terecht.

Het Wijkraadteam

Bestuur
Janny Engelmoer, voorzitter

Theo Snelders, penningmeester
Suzan Vos, deeltijdsecretaris
Anja Eerdmans, deeltijdsecretaris

Leden
De Velden
(op zoek naar nieuwe leden)

De Laren
Theo Snelders
José van Diepen
Chris Croes

De Weiden
Suzan Vos
Anja Eerdmans

De Donken
Coby Plug
Janny Engelmoer
Laura Gevers

Projecten
Een aantal zaken waarin we sinds de oprichting in 1996 succes geboekt hebben, zijn onder andere:

– Het Skatepark Joep Lenders in het Bunderspark
– Enquête ‘Een gezonde wijk’
– Groenrenovatie De Velden
– Project Kijkinmijnwijk
– Wijkverbetering Heibunders 1 (Gruttodonk en Kievietdonk)
– Wijkverbetering Heibunders 2 (Meeuwdonk en Patrijsdonk)
– Herinrichting Bundersweg
– Baggerproject.

Toch staan er nog een aantal (grote) zaken, die de aandacht blijven behoeven:
– Parkeerproblematiek binnen de wijk op diverse plekken
– Omgaan met de groenvoorziening (bomenkap)
– Voorgenomen bouw De Bunderse Hoek
– Verloedering Winkelcentrum De Bunders
– Overlast (hangjongeren en zwerfvuil)

img

Van Wijkbewoners voor wijkbewoners
Om de belangen van de inwoners van de voormalige gemeente Veghel met betrekking tot het woon- en leefklimaat zo goed mogelijk te behartigen, werden vanaf 1994 de dorps- en wijkraden opgericht. Als zodanig vertegenwoordigen zij de bewoners van de kerkdorpen en de wijken van de voormalige gemeente Veghel; nu de gemeente Meierijstad. Wijkraad De Bunders, opgericht in 1996, is net als de andere dorps- en wijkraden een stichting en heeft dus geen leden. De wijkraad werkt op basis van notarieel vastgelegde statuten en een huishoudelijk reglement. In de contacten met de gemeente wordt de wijkraad geacht namens de bewoners van De Bunders te spreken.

De wijkraad is het belangrijkste aanspreekpunt voor de gemeente Meierijstad voor alle zaken die van invloed zouden kunnen zijn op het woon- en leefklimaat in onze wijk. De afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden zijn sinds 2002 vastgelegd in een convenant. In 2017 is er, na een aantal overleggen tussen de gemeente Meierijstad en de voorzitters van alle wijk- en dorpsraden, opnieuw een convenant vastgesteld, Tevens wordt er hard gewerkt aan een andere vorm van subsidieverstrekking aan de dorps- en wijkraden. Hiervoor is een Kerngroep in het leven geroepen, bestaande uit 1 of 2 vertegenwoordigers uit de diverse wijk- en dorpsraden.

Vooralsnog wordt de subsidieverstrekking voor 2018 niet gewijzigd en blijft deze zoals is afgesproken en waarbij kan worden vastgesteld dat wijkraad De Bunders niet akkoord is gegaan met het subsidiebedrag, dat voor elke wijk- en dorpsraad van de voormalige gemeente Veghel exact hetzelfde is. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen de grootte (aantal inwoners) van de diverse wijken en dorpen.