Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sloop basisschool De Bunders van start

Maandag 3 oktober jl is begonnen met de sloop van De Bunderschool. Via onderstaande brief zijn de ouders en verzorgers van de leerlingen op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Ook voor de omwonenden is dit van belang.

BRIEF AAN OUDERS/VERZORGERS LEERLINGEN:

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool “de Bunders“
en van peuterspeelzaal “Timpe Tampe”

Onderwerp Sloop schoolgebouw en gymzaal aan de Langedonk 1

Beste ouders/verzorgers,

Schoolbestuur Verdi en de gemeente Meierijstad zijn de afgelopen twee jaren druk doende geweest met de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van basisschool “De Bunders” en peuterspeelzaal “Timpe Tampe” aan de Langedonk 1 te Veghel.
Omdat de nieuwbouw op de huidige plek van de basisschool komt, is het noodzakelijk, dat het huidige pand wordt gesloopt alvorens met de nieuwbouw kan worden gestart. Het pand aan de Buitendonk 3, dat momenteel in gebruik is als tijdelijke huisvestingslocatie van basisschool “de Bunders” en peuterspeelzaal “Timpe Tampe”, wordt pas in een later stadium gesloopt, namelijk als de nieuwbouw in gebruik is genomen (naar verwachting begin 2024).

In deze brief informeer ik u als ouders/verzorgers over de op handen zijnde sloop van het schoolgebouw en de gymzaal aan de Langedonk 1 te Veghel.

Sloopwerkzaamheden
De voorbereidingen van de sloop zijn in het najaar van 2021 gestart en zijn onlangs – na het succesvol doorlopen van allerlei procedures in het kader van onder andere de Flora- en Faunawet – afgerond. Wellicht heeft u daardoor regelmatig op of rond de slooplocatie personen waargenomen, die bij deze voorbereidingen betrokken waren.
De sloop van het schoolgebouw en gymzaal aan de Langedonk 1 wordt uitgevoerd door Van Mensvoort Veghel B.V.. De werkzaamheden starten op 3 oktober 2022 en nemen ruim 2 maanden in beslag.

De sloop is opgedeeld in de navolgende fases:
• Plaatsen bouwhekken en inrichten werkterrein; de aan- en afvoerroute van materialen loopt via de Buitendonk/hoek Langedonk;
• Demontage herbruikbare speelelementen;
• Voorbereidende werkzaamheden en opschonen terrein;
• Asbestsanering;
• Leegsloop en demontage herbruikbare materialen;
• Machinale sloop bovenbouw;
• Machinale sloop vloeren en funderingen;
• Zeven en afwerken terrein;
• Afvoeren vrijkomende materialen ;
• Oplevering sloopwerkzaamheden.

Overlast beperken
De gemeente Meierijstad is als opdrachtgever voor deze sloop zich ervan bewust dat de sloopwerkzaamheden impact hebben op de omgeving. Het streven is om overlast voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken en hen op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
De gemeente Meierijstad heeft voor de voorbereiding van de sloopwerkzaamheden en de begeleiding van de sloopwerkzaamheden het gespecialiseerde bedrijf ‘Sloopadviseurs.nl” ingeschakeld. De heer John Thelosen van dit bedrijf zal als directievoerder namens de gemeente Meierijstad uw aanspreekpunt zijn. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u met hem contact opnemen via 06-30238020 of info@sloopadviseurs.nl.
Wanneer u meer wilt weten over de sloopwerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren ook terecht bij Van Mensvoort Veghel B.V.; u kunt dan contact opnemen met projectleider Aschwin van Creij (06-11419915) of uitvoerder Gerrit van de Tillaer (06-51258520).

Waarborgen veiligheid
De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk, dat de veiligheid van de leerlingen, ouders/verzorgers, teamleden en schoolomgeving tijdens de sloop wordt gewaarborgd. In dat kader zijn in samenspraak met het schoolbestuur, de schooldirectie en Van Mensvoort Veghel B.V. (= de aannemer) de volgende afspraken gemaakt en beheersmaatregelen getroffen:

a. De bereikbaarheid van de school/peuterspeelzaal door leerlingen, teamleden en ouders/verzorgers blijft te allen tijde gewaarborgd. Tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 13.30 en 14.30 vinden geen aan- en afvoerbewegingen door de aannemer plaats. Tijdens deze tijden zal een medewerker van de aannemer ook bij de inrit van het werkterrein staan om extra toe te zien op ongewenste situaties zoals het ongeoorloofd binnen het werkterrein komen.

b. Het gehele sloopterrein is omgegeven door een hekwerk.

c. De aanwezige asbesthoudende materialen worden buiten schooltijden op een veilige wijze gesaneerd conform de geldige wet- en regelgeving; het betreft beglazingskit in de kozijnen in de buitengevel.

De golfplaten op het dak van de school zijn expliciet onderzocht en deze zijn niet asbesthoudend.

d. Er zal geluidsoverlast optreden; dit wordt tot een minimum beperkt door de volgende maatregelen:

• In de school/peuterspeelzaal worden de dichtgezette doorgangen nog extra dichtgemaakt en geïsoleerd. Hierdoor dringt geluid minder snel door tot de aangrenzende delen van het gebouw;

• Tijdens lesuren wordt wel gesloopt, maar er wordt niets in containers geladen wat geluidsoverlast veroorzaakt; dit wordt gedaan tijdens pauzes en na schooltijd;

• Het afvoeren van het puin wordt in de weekenden uitgevoerd; er is dan geen overlast van geluid dat gepaard gaat met het laden tijdens de momenten dat de school/peuterspeelzaal in gebruik is. Onderin de bak wordt een laagje fijn puin gestort. Hierdoor wordt het gebonk van groter puin gedempt.

Sloop Buitendonk 3
Zoals al eerder vermeld, wordt het pand aan de Buitendonk 3 pas na de ingebruikname van de nieuwbouw gesloopt. Ook deze sloop zal door Van Mensvoort Veghel B.V. worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat u te zijner tijd op de hoogte wordt gesteld van de aanvang en duur van deze sloop alsmede van de uit te voeren werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

De wethouder Onderwijs

Johan van Gerwen