Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Laatste Nieuws

Succesvolle Kijk in mijn wijk De Laren

Vijf november jongstleden was in De Bunders, deelwijk De Laren ‘Kijk in mijn wijk’, onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad, in samenwerking met leden van Wijkraad De Bunders.
Bewoners werd vooraf via website en facebook gevraagd om input te geven. Daarbij kunnen verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen of verkeersproblemen aandachtpunten zijn. Fijn dat er per mail al zinnige onderwerpen werden aangedragen, maar nog mooier was dat een aantal bewoners uit De Laren naar de Spil kwam om persoonlijk met de afvaardiging van de gemeente in gesprek te gaan.
Aanwezig waren Lianda de Vos, buurtadviseur, wethouder Rik Compagne en mensen van verkeer en handhaving, plus een drietal wijkraadleden.
Een greep uit de onderwerpen die de revue passeerden: Waarom zijn we als bewoners niet bijtijds gekend in de bouw van Flexwoningen? Is het een optie om de witte brug aan de Dennelaar in samenwerking met de scholen op te knappen? Het onderhoud van het groen in De Laren gaat achteruit. Is het een idee om het hangjeugd- en parkeerprobleem bij het speeltuintje aan de Mirtelaar op te lossen door herinrichting met meer parkeerplaatsen?

Na de bijeenkomst in De Spil werd er een rondje door de wijk gemaakt. Op diverse plekken werd het parkeerprobleem aangekaart. Soms kunnen bewoners amper hun erf af of staan campers te lang geparkeerd. Er werd gewezen op een verborgen bankje onder het overhangend groen en er werd gevraagd naar het beleid met betrekking tot de vijvers.
Vragen waar niet direct antwoord op gegeven kan worden, worden bij de Gemeente intern uitgezet. De resultaten zullen via de media van de Wijkraad gepubliceerd worden.
Het was een succesvolle middag met veel nuttige inbreng van de bewoners!

Eerste resultaat Kijk in de Wijk

‘Kijk eens naar het fietspad vanaf de Beverweide richting park. Een gevaarlijke situatie’, aldus een bewoner tijdens de Kijk in mijn Wijk in De Weiden op 8 oktober jl. Op deze hoek bij het park stond een nare betonnen paal en de bocht was door het groen te krap geworden.
Nu schrijven we begin november. De paal is weg en het groen is een flink stuk verwijderd, waardoor de krappe bocht stukken verbeterd is. Een mooi resultaat

Voor en na…

MijnGemeente app
Heeft u in de tussentijd punten die aandacht behoeven? Meld ze via MijnGemeente app. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

*Locatie: met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door.
*Foto: u kunt een foto meesturen en de locatie via uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo sneller en beter reageren op meldingen over de woonomgeving

Op de tweede foto is de bocht ruimer gemaakt

Wijkraad De Bunders aanwezig op vrijwilligersmarkt

In deze tijd waarin het lastiger blijkt om nieuwe vrijwilligers organiseren de Vrijwilligerspunten van ONS Welzijn en Welzijn De Meierij een vrijwilligersmarkt. Ook wijkraad De Bunders is dringend op zoek naar mensen die ons team komen versterken. Wij zullen daarom op deze vrijwilligersmarkt aanwezig zijn, donderdag 24 november (11.00 – 13.00 uur) in Wijkgebouw de Spil in Veghel.

Ben je benieuwd wat een Wijkraad zoal doet en hoe jij daar in kan passen, kom dan naar de Spil voor een gesprek!

Er zullen ook andere vrijwilligersorganisaties aanwezig zijn. Iedereen met belangstelling voor vrijwilligerswerk wordt uitgenodigd de vrijwilligersmarkt te bezoeken. Mensen die zich graag willen oriënteren op welke mogelijkheden er zijn, studenten die op zoek zijn naar ervaringsplaatsen van enkele uurtjes per week, mensen die gewoon graag iets voor anderen willen betekenen maar niet weten waar ze terecht kunnen, of mensen zonder werk die door middel van vrijwilligerswerk (werk)ervaring willen opdoen en zo een eerste stap zetten.

Wat: Vrijwilligersmarkt
Waar: De Spil
Wanneer: Donderdag 24 november
Hoe laat: 11 – 13 uur

Sloop basisschool De Bunders

Begin oktober is begonnen met de sloop van De Bunderschool. Dit was natuurlijk een mooie aangelegenheid om het thema duurzaamheid extra aandacht te geven. Dit heeft de school in samenwerking met Van Mensvoort gedaan, door het geven van een workshop.
Jong geleerd is oud gedaan!
De sloop gaat inmiddels gestaan verder

Kijk in mijn wijk in De Laren

Op 5 november aanstaande is in De Bunders, deelwijk De Laren ‘Kijk in mijn wijk’, onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad, in samenwerking met leden van Wijkraad De Bunders.

Woon je in de Laren? Kom dan om 13 uur naar De Spil. Daar praten we met Lianda de Vos, buurtadviseur, wethouder Rik Compagne en mensen van groenbeheer, Ons Welzijn, Wonen, Welzijn en Zorg, plus onze wijkagent en boa.
Onderwerpen kunnen zijn: verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. De buurtadviseur of één van de andere deskundigen kan aandachtspunten toelichten en vragen beantwoorden. Informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud is nuttig! Eventueel kunnen tijdens de Kijk in mijn wijk afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.
Als bewoner van De Laren kan je ook aandachtspunten aandragen. Kun je niet aanwezig zijn, doe dat dan per mail (secretaris@wijkraaddebunders.nl)

Na de bijeenkomst in De Spil gaan we nog even de wijk in.

Nogmaals: Inbreng is welkom
Bewoners van De Laren zijn zeer welkom om aanwezig te zijn. Ben u niet in de gelegenheid, maar hebt u wel aandachtspunten? Mail deze dan zo snel mogelijk naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

KIJK IN MIJN WIJK DE LAREN
Datum 5 november 2022
Aanvang 13 uur.
Verzamelen in De Spil.
Bewoners van De Laren kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Leerzame Kijk in mijn wijk

‘Kunnen hier meer parkeerplaatsen gerealiseerd?’
‘Kan die grote boom hier weg?’
‘De bocht in dit pad is zo krap, ik kan de bocht met mijn scootmobiel niet halen.’
‘kijk eens naar het fietspad vanaf de Beverweide richting park. Een gevaarlijke situatie.’

Onder andere deze vragen van inwoners kwamen aan bod tijdens de Kijk in mijn Wijk De Donken en De Weiden afgelopen zaterdag 8 oktober. En nog veel meer aandachtspunten passeerden de revue: Wat doen jullie aan de overlast van de jeugd rond Winkelcentrum De Bunders? Hoe vaak moet het overhangend groen in het tunneltje verwijderd? Wanneer worden er bomen teruggeplaatst op de Veulenweide? Komt de glijbaan nog terug in het speeltuintje bij Herteweide/Otterweide?

Naast Lianda de Vos, buurtadviseur, waren aanwezig wethouder Rik Compagne en mensen van groenbeheer, wonen/welzijn en zorg, Ons welzijn plus onze wijkagent en wijkboa. Zo kregen we op sommige vragen meteen antwoord. Zoals dat op een woonerf uitsluitend geparkeerd mag worden op de aangegeven plekken.
Goed om te weten dat de overlast van de jeugd een ieders aandacht heeft. Maar er is niet per direct een oplossing. Bij overlast van bomen of groen speelt altijd het algemeen belang versus individueel belang. Niemand heeft graag een auto vol vogelpoep. Maar groen is belangrijk! Als we gezond verder willen leven, moeten we zuinig zijn op ons groen.
Het overhangend groen in het tunneltje strekte zich uit over het trottoir. Dan moet er eerder actie worden ondernomen, want een trottoir moet ‘schoon, veilig en heel’ zijn.

Sommige punten worden intern bij de gemeente verder bekeken. De uitkomst zullen we op een later moment melden.

MijnGemeente app
Heeft u in de tussentijd punten die aandacht behoeven? Meld ze via MijnGemeente app. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

*Locatie: met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door.
*Foto: u kunt een foto meesturen en de locatie via uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo sneller en beter reageren op meldingen over de woonomgeving.

Sloop basisschool De Bunders van start

Maandag 3 oktober jl is begonnen met de sloop van De Bunderschool. Via onderstaande brief zijn de ouders en verzorgers van de leerlingen op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Ook voor de omwonenden is dit van belang.

BRIEF AAN OUDERS/VERZORGERS LEERLINGEN:

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool “de Bunders“
en van peuterspeelzaal “Timpe Tampe”

Onderwerp Sloop schoolgebouw en gymzaal aan de Langedonk 1

Beste ouders/verzorgers,

Schoolbestuur Verdi en de gemeente Meierijstad zijn de afgelopen twee jaren druk doende geweest met de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van basisschool “De Bunders” en peuterspeelzaal “Timpe Tampe” aan de Langedonk 1 te Veghel.
Omdat de nieuwbouw op de huidige plek van de basisschool komt, is het noodzakelijk, dat het huidige pand wordt gesloopt alvorens met de nieuwbouw kan worden gestart. Het pand aan de Buitendonk 3, dat momenteel in gebruik is als tijdelijke huisvestingslocatie van basisschool “de Bunders” en peuterspeelzaal “Timpe Tampe”, wordt pas in een later stadium gesloopt, namelijk als de nieuwbouw in gebruik is genomen (naar verwachting begin 2024).

In deze brief informeer ik u als ouders/verzorgers over de op handen zijnde sloop van het schoolgebouw en de gymzaal aan de Langedonk 1 te Veghel.

Sloopwerkzaamheden
De voorbereidingen van de sloop zijn in het najaar van 2021 gestart en zijn onlangs – na het succesvol doorlopen van allerlei procedures in het kader van onder andere de Flora- en Faunawet – afgerond. Wellicht heeft u daardoor regelmatig op of rond de slooplocatie personen waargenomen, die bij deze voorbereidingen betrokken waren.
De sloop van het schoolgebouw en gymzaal aan de Langedonk 1 wordt uitgevoerd door Van Mensvoort Veghel B.V.. De werkzaamheden starten op 3 oktober 2022 en nemen ruim 2 maanden in beslag.

De sloop is opgedeeld in de navolgende fases:
• Plaatsen bouwhekken en inrichten werkterrein; de aan- en afvoerroute van materialen loopt via de Buitendonk/hoek Langedonk;
• Demontage herbruikbare speelelementen;
• Voorbereidende werkzaamheden en opschonen terrein;
• Asbestsanering;
• Leegsloop en demontage herbruikbare materialen;
• Machinale sloop bovenbouw;
• Machinale sloop vloeren en funderingen;
• Zeven en afwerken terrein;
• Afvoeren vrijkomende materialen ;
• Oplevering sloopwerkzaamheden.

Overlast beperken
De gemeente Meierijstad is als opdrachtgever voor deze sloop zich ervan bewust dat de sloopwerkzaamheden impact hebben op de omgeving. Het streven is om overlast voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken en hen op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
De gemeente Meierijstad heeft voor de voorbereiding van de sloopwerkzaamheden en de begeleiding van de sloopwerkzaamheden het gespecialiseerde bedrijf ‘Sloopadviseurs.nl” ingeschakeld. De heer John Thelosen van dit bedrijf zal als directievoerder namens de gemeente Meierijstad uw aanspreekpunt zijn. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u met hem contact opnemen via 06-30238020 of info@sloopadviseurs.nl.
Wanneer u meer wilt weten over de sloopwerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren ook terecht bij Van Mensvoort Veghel B.V.; u kunt dan contact opnemen met projectleider Aschwin van Creij (06-11419915) of uitvoerder Gerrit van de Tillaer (06-51258520).

Waarborgen veiligheid
De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk, dat de veiligheid van de leerlingen, ouders/verzorgers, teamleden en schoolomgeving tijdens de sloop wordt gewaarborgd. In dat kader zijn in samenspraak met het schoolbestuur, de schooldirectie en Van Mensvoort Veghel B.V. (= de aannemer) de volgende afspraken gemaakt en beheersmaatregelen getroffen:

a. De bereikbaarheid van de school/peuterspeelzaal door leerlingen, teamleden en ouders/verzorgers blijft te allen tijde gewaarborgd. Tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 13.30 en 14.30 vinden geen aan- en afvoerbewegingen door de aannemer plaats. Tijdens deze tijden zal een medewerker van de aannemer ook bij de inrit van het werkterrein staan om extra toe te zien op ongewenste situaties zoals het ongeoorloofd binnen het werkterrein komen.

b. Het gehele sloopterrein is omgegeven door een hekwerk.

c. De aanwezige asbesthoudende materialen worden buiten schooltijden op een veilige wijze gesaneerd conform de geldige wet- en regelgeving; het betreft beglazingskit in de kozijnen in de buitengevel.

De golfplaten op het dak van de school zijn expliciet onderzocht en deze zijn niet asbesthoudend.

d. Er zal geluidsoverlast optreden; dit wordt tot een minimum beperkt door de volgende maatregelen:

• In de school/peuterspeelzaal worden de dichtgezette doorgangen nog extra dichtgemaakt en geïsoleerd. Hierdoor dringt geluid minder snel door tot de aangrenzende delen van het gebouw;

• Tijdens lesuren wordt wel gesloopt, maar er wordt niets in containers geladen wat geluidsoverlast veroorzaakt; dit wordt gedaan tijdens pauzes en na schooltijd;

• Het afvoeren van het puin wordt in de weekenden uitgevoerd; er is dan geen overlast van geluid dat gepaard gaat met het laden tijdens de momenten dat de school/peuterspeelzaal in gebruik is. Onderin de bak wordt een laagje fijn puin gestort. Hierdoor wordt het gebonk van groter puin gedempt.

Sloop Buitendonk 3
Zoals al eerder vermeld, wordt het pand aan de Buitendonk 3 pas na de ingebruikname van de nieuwbouw gesloopt. Ook deze sloop zal door Van Mensvoort Veghel B.V. worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat u te zijner tijd op de hoogte wordt gesteld van de aanvang en duur van deze sloop alsmede van de uit te voeren werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

De wethouder Onderwijs

Johan van Gerwen

Onderhoudsdag Groene Weides

Zaterdag 15 oktober van 9.00 – 11.00 uur
Verzamelen op de Marterweide, op de hoek van speelveld en vijver

SNOEIEN – ZWERFVUIL OPRUIMEN – BLAD HARKEN –
PLANTJES ZETTEN – ONKRUID WEG – SAMENWERKEN

Gezellige afsluiting met koffie en thee, fris voor de kids en iets lekkers
Vele handen maken licht werk. Ook als je een uurtje meehelpt doe je mee!

Meedoen? Laat het weten, dat is voor ons handig
(maar… spontaan aansluiten kan ook wel, welkom)
AANMELDEN OF MEER INFO: fam.kalis@home.nl

De Groene Weides
De groep Groene Weides, met als kern de Marterweide en de Weides daaromheen, is sinds enkele jaren bezig met een aantal projecten voor meer groen, duurzaamheid en biodiversiteit in de directe woonomgeving. Nu is er weer onderhoud nodig bij de geadopteerde groenstroken.
Bewoners in de naaste omgeving worden op de hoogte gesteld via een flyer en in de appgroepen

WIJKRAAD DE BUNDERS ZOEKT LEDEN!

Wil je ook helpen om jouw wijk leefbaar te houden? Wijkraad De Bunders zoekt nieuwe leden.
Leden van de wijkraad zijn actief in hun deelwijk, of kiezen er voor om behulpzaam te zijn bij een speciaal project. Je kunt je dus ontplooien in jouw interessegebied. Geef de Wijkraad een stem!

De doelstelling van de wijkraad is om het woon- en leefklimaat in De Bunders waar mogelijk te verbeteren en voorkomen dat de wijk achteruit gaat. Te denken valt onder andere aan zaken als veiligheid op straat, verkeersveiligheid, fietsroutes, parkeren, groen- en speelvoorzieningen, overlast, zwerfafval, etcetera. Tevens wordt in elke deelwijk jaarlijks een ‘Kijk in mijn wijk’ georganiseerd.

Denk niet te snel: dit is niks voor mij… Er zijn binnen De Wijkraad verschillende manieren om je als vrijwilliger nuttig te maken, samen kijken we wat jou het beste past.

Geïnteresseerd of wil je meer info? Stuur een mailtje naar info@wijkraaddebunders.nl met je naam en telefoonnummer. We bellen je dan zo spoedig mogelijk om een en ander toe te lichten.

Kijk in mijn wijk De Donken & De Weiden

Op 8 oktober aanstaande is in De Bunders, in deelwijken De Donken en De Weiden, ‘Kijk in mijn wijk’ onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad in samenwerking met leden van de wijkraad.
Verzamelpunt is De Spil.
Voor de middag lopen we door De Donken, verzamelen om 10 uur bij De Spil. Om 13 uur gaan we in De Weiden kijken

Wat is een wijkschouw?
Samen met de bewoners maakt de buurtadviseur van gemeente Meierijstad een wandeling door de buurt, ‘Kijk in mijn wijk’. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de wijkbeheerder of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen tijdens de wijkschouw afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

Inbreng is zéér welkom
Bewoners van De Donken en De Weiden zijn welkom om mee te lopen! Ben u niet in de gelegenheid, maar hebt u wel aandachtspunten? Mail deze dan zo snel mogelijk naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

KIJK IN MIJN WIJK DE DONKEN
Datum 8 oktober
Tijdstip: 10 – 12 uur
Verzamelen bij De Spil.
Bewoners van De Donken kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd om mee te lopen.

KIJK IN MIJN WIJK DE WEIDEN
Datum 8 oktober
Tijdstip: 13-15 uur
Verzamelen bij De Spil.
Bewoners van De Weiden kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd om mee te lopen