Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Donken

Denk mee over Gezonde Buurt De Bunders

Wil jij extra speel, beweeg- en ontmoetingsplekken in de Bunders? Denk en doe dan mee op 20 december!

De wijk De Bunders in Veghel is, vanuit het landelijke project Gezonde Buurten, uitgekozen voor de aanleg van speel- en ontmoetingsplekken. Via de buurtenqûete van Wijkraad De Bunders, sessies met de scholen en in gesprekken met jongeren zijn eerder al goede ideeën binnen gekomen. Op dinsdag 20 december van 14.00 uur tot 16.00 uur nodigen we alle bewoners uit de wijk uit om met buurtgenoten te praten over ideeën voor extra groene speel- en ontmoetingsplekken in de wijk. Ook is er een aantal leuke activiteiten waar jong en oud aan kan deelnemen.

Locatie: Bij de kerstboom in het winkelcentrum de Bunders  Kom gezellig langs en laat je ideeën horen!
Tijdstip: 14.00 uur:  ontvangst bij de kerstboom in het winkelcentrum de Bunders
Datum: 20 december

Programma
• Ga mee op buurtsafari om ervaringen te delen en te ontdekken waar de kansen liggen voor groene speel- en ontmoetingsplekken! Voor jong en oud. Je kunt kiezen uit 2 rondes: start om 14.30 of 15.30 uur. We verzamelen bij de kerstboom.

• Onder het genot van een hapje en een drankje kun je jouw (buurt)wensen in de kerstboom hangen.

• Teken en/of knutsel jouw  droombeeld in wijkgebouw De Spil. Een kunstenaar helpt jou daarbij.

• Er zijn sport- en spelactiviteiten in sporthal De Bunders waar jij ook jouw ideeën kan delen op het gebied van bewegen in de buurt.

Buurtsportcoaches en jongerenwerk organiseren deze activiteiten van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Jouw mening is belangrijk. Kun je er niet bij zijn op 20 december maar heb je wel goede ideeën? Mail ze dan door naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

Leerzame Kijk in mijn wijk

‘Kunnen hier meer parkeerplaatsen gerealiseerd?’
‘Kan die grote boom hier weg?’
‘De bocht in dit pad is zo krap, ik kan de bocht met mijn scootmobiel niet halen.’
‘kijk eens naar het fietspad vanaf de Beverweide richting park. Een gevaarlijke situatie.’

Onder andere deze vragen van inwoners kwamen aan bod tijdens de Kijk in mijn Wijk De Donken en De Weiden afgelopen zaterdag 8 oktober. En nog veel meer aandachtspunten passeerden de revue: Wat doen jullie aan de overlast van de jeugd rond Winkelcentrum De Bunders? Hoe vaak moet het overhangend groen in het tunneltje verwijderd? Wanneer worden er bomen teruggeplaatst op de Veulenweide? Komt de glijbaan nog terug in het speeltuintje bij Herteweide/Otterweide?

Naast Lianda de Vos, buurtadviseur, waren aanwezig wethouder Rik Compagne en mensen van groenbeheer, wonen/welzijn en zorg, Ons welzijn plus onze wijkagent en wijkboa. Zo kregen we op sommige vragen meteen antwoord. Zoals dat op een woonerf uitsluitend geparkeerd mag worden op de aangegeven plekken.
Goed om te weten dat de overlast van de jeugd een ieders aandacht heeft. Maar er is niet per direct een oplossing. Bij overlast van bomen of groen speelt altijd het algemeen belang versus individueel belang. Niemand heeft graag een auto vol vogelpoep. Maar groen is belangrijk! Als we gezond verder willen leven, moeten we zuinig zijn op ons groen.
Het overhangend groen in het tunneltje strekte zich uit over het trottoir. Dan moet er eerder actie worden ondernomen, want een trottoir moet ‘schoon, veilig en heel’ zijn.

Sommige punten worden intern bij de gemeente verder bekeken. De uitkomst zullen we op een later moment melden.

MijnGemeente app
Heeft u in de tussentijd punten die aandacht behoeven? Meld ze via MijnGemeente app. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

*Locatie: met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door.
*Foto: u kunt een foto meesturen en de locatie via uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo sneller en beter reageren op meldingen over de woonomgeving.

Sloop basisschool De Bunders van start

Maandag 3 oktober jl is begonnen met de sloop van De Bunderschool. Via onderstaande brief zijn de ouders en verzorgers van de leerlingen op de hoogte gesteld van de gang van zaken. Ook voor de omwonenden is dit van belang.

BRIEF AAN OUDERS/VERZORGERS LEERLINGEN:

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool “de Bunders“
en van peuterspeelzaal “Timpe Tampe”

Onderwerp Sloop schoolgebouw en gymzaal aan de Langedonk 1

Beste ouders/verzorgers,

Schoolbestuur Verdi en de gemeente Meierijstad zijn de afgelopen twee jaren druk doende geweest met de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van basisschool “De Bunders” en peuterspeelzaal “Timpe Tampe” aan de Langedonk 1 te Veghel.
Omdat de nieuwbouw op de huidige plek van de basisschool komt, is het noodzakelijk, dat het huidige pand wordt gesloopt alvorens met de nieuwbouw kan worden gestart. Het pand aan de Buitendonk 3, dat momenteel in gebruik is als tijdelijke huisvestingslocatie van basisschool “de Bunders” en peuterspeelzaal “Timpe Tampe”, wordt pas in een later stadium gesloopt, namelijk als de nieuwbouw in gebruik is genomen (naar verwachting begin 2024).

In deze brief informeer ik u als ouders/verzorgers over de op handen zijnde sloop van het schoolgebouw en de gymzaal aan de Langedonk 1 te Veghel.

Sloopwerkzaamheden
De voorbereidingen van de sloop zijn in het najaar van 2021 gestart en zijn onlangs – na het succesvol doorlopen van allerlei procedures in het kader van onder andere de Flora- en Faunawet – afgerond. Wellicht heeft u daardoor regelmatig op of rond de slooplocatie personen waargenomen, die bij deze voorbereidingen betrokken waren.
De sloop van het schoolgebouw en gymzaal aan de Langedonk 1 wordt uitgevoerd door Van Mensvoort Veghel B.V.. De werkzaamheden starten op 3 oktober 2022 en nemen ruim 2 maanden in beslag.

De sloop is opgedeeld in de navolgende fases:
• Plaatsen bouwhekken en inrichten werkterrein; de aan- en afvoerroute van materialen loopt via de Buitendonk/hoek Langedonk;
• Demontage herbruikbare speelelementen;
• Voorbereidende werkzaamheden en opschonen terrein;
• Asbestsanering;
• Leegsloop en demontage herbruikbare materialen;
• Machinale sloop bovenbouw;
• Machinale sloop vloeren en funderingen;
• Zeven en afwerken terrein;
• Afvoeren vrijkomende materialen ;
• Oplevering sloopwerkzaamheden.

Overlast beperken
De gemeente Meierijstad is als opdrachtgever voor deze sloop zich ervan bewust dat de sloopwerkzaamheden impact hebben op de omgeving. Het streven is om overlast voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken en hen op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
De gemeente Meierijstad heeft voor de voorbereiding van de sloopwerkzaamheden en de begeleiding van de sloopwerkzaamheden het gespecialiseerde bedrijf ‘Sloopadviseurs.nl” ingeschakeld. De heer John Thelosen van dit bedrijf zal als directievoerder namens de gemeente Meierijstad uw aanspreekpunt zijn. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u met hem contact opnemen via 06-30238020 of info@sloopadviseurs.nl.
Wanneer u meer wilt weten over de sloopwerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren ook terecht bij Van Mensvoort Veghel B.V.; u kunt dan contact opnemen met projectleider Aschwin van Creij (06-11419915) of uitvoerder Gerrit van de Tillaer (06-51258520).

Waarborgen veiligheid
De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk, dat de veiligheid van de leerlingen, ouders/verzorgers, teamleden en schoolomgeving tijdens de sloop wordt gewaarborgd. In dat kader zijn in samenspraak met het schoolbestuur, de schooldirectie en Van Mensvoort Veghel B.V. (= de aannemer) de volgende afspraken gemaakt en beheersmaatregelen getroffen:

a. De bereikbaarheid van de school/peuterspeelzaal door leerlingen, teamleden en ouders/verzorgers blijft te allen tijde gewaarborgd. Tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 13.30 en 14.30 vinden geen aan- en afvoerbewegingen door de aannemer plaats. Tijdens deze tijden zal een medewerker van de aannemer ook bij de inrit van het werkterrein staan om extra toe te zien op ongewenste situaties zoals het ongeoorloofd binnen het werkterrein komen.

b. Het gehele sloopterrein is omgegeven door een hekwerk.

c. De aanwezige asbesthoudende materialen worden buiten schooltijden op een veilige wijze gesaneerd conform de geldige wet- en regelgeving; het betreft beglazingskit in de kozijnen in de buitengevel.

De golfplaten op het dak van de school zijn expliciet onderzocht en deze zijn niet asbesthoudend.

d. Er zal geluidsoverlast optreden; dit wordt tot een minimum beperkt door de volgende maatregelen:

• In de school/peuterspeelzaal worden de dichtgezette doorgangen nog extra dichtgemaakt en geïsoleerd. Hierdoor dringt geluid minder snel door tot de aangrenzende delen van het gebouw;

• Tijdens lesuren wordt wel gesloopt, maar er wordt niets in containers geladen wat geluidsoverlast veroorzaakt; dit wordt gedaan tijdens pauzes en na schooltijd;

• Het afvoeren van het puin wordt in de weekenden uitgevoerd; er is dan geen overlast van geluid dat gepaard gaat met het laden tijdens de momenten dat de school/peuterspeelzaal in gebruik is. Onderin de bak wordt een laagje fijn puin gestort. Hierdoor wordt het gebonk van groter puin gedempt.

Sloop Buitendonk 3
Zoals al eerder vermeld, wordt het pand aan de Buitendonk 3 pas na de ingebruikname van de nieuwbouw gesloopt. Ook deze sloop zal door Van Mensvoort Veghel B.V. worden uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat u te zijner tijd op de hoogte wordt gesteld van de aanvang en duur van deze sloop alsmede van de uit te voeren werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

De wethouder Onderwijs

Johan van Gerwen

Kijk in mijn wijk De Donken & De Weiden

Op 8 oktober aanstaande is in De Bunders, in deelwijken De Donken en De Weiden, ‘Kijk in mijn wijk’ onder leiding van Lianda de Vos, buurtadviseur gemeente Meierijstad in samenwerking met leden van de wijkraad.
Verzamelpunt is De Spil.
Voor de middag lopen we door De Donken, verzamelen om 10 uur bij De Spil. Om 13 uur gaan we in De Weiden kijken

Wat is een wijkschouw?
Samen met de bewoners maakt de buurtadviseur van gemeente Meierijstad een wandeling door de buurt, ‘Kijk in mijn wijk’. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de wijkbeheerder of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen tijdens de wijkschouw afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

Inbreng is zéér welkom
Bewoners van De Donken en De Weiden zijn welkom om mee te lopen! Ben u niet in de gelegenheid, maar hebt u wel aandachtspunten? Mail deze dan zo snel mogelijk naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl.

KIJK IN MIJN WIJK DE DONKEN
Datum 8 oktober
Tijdstip: 10 – 12 uur
Verzamelen bij De Spil.
Bewoners van De Donken kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd om mee te lopen.

KIJK IN MIJN WIJK DE WEIDEN
Datum 8 oktober
Tijdstip: 13-15 uur
Verzamelen bij De Spil.
Bewoners van De Weiden kunnen input geven via de mail, secretaris@wijkraaddebunders.nl, u bent ook van harte uitgenodigd om mee te lopen

Verbeterpunten Langedonk

Verbeterpunten Langedonk

De Langedonk is in het voorjaar van 2022 heringericht. Op 12 mei 2022 heeft de verkeersschouw plaatsgevonden. Daarbij waren een tweetal wijkraadleden – uiteraard – aanwezig. Tijdens de schouw zijn een aantal verbeterpunten aangemerkt, zoals onder andere een laad- en losplaats bij Torendael en opstelplaatsen voor kliko’s.
In juli zijn de verbeterpunten uitgevoerd.

Aanpak speelplekken Kievietdonk en Meeuwdonk

Dit najaar gaat de gemeente Meierijstad aan de slag met een drietal speelplekken op de Kievietdonk en Meeuwdonk. Dit naar aanleiding van de Kijk in de Wijk met wijkraad De Bunders eind vorig jaar. De plannen zijn eind 2021 in een brief aan de bewoners voorgelegd. Door omstandigheden heeft de uitvoering op zich laten wachten, maar dit najaar wordt een begin gemaakt.

De aanpak van de drie speelplekken ziet er als volgt uit:

  1. Verwijderen speelplek nabij Kievietdonk 56 en inrichting met groene vaste planten (verhogen biodiversiteit binnen de kom) In september wordt de speelplek nabij Kievietdonk 56 verwijderd. Dit gebeurt in overleg met de wijkraad, buurtbewoners en de politie. Er is veel overlast van hangjongeren op deze plek. In de buurt zijn voldoende speelplekken aanwezig. De plek wordt ingericht met groene vaste planten, wat bijdraagt aan biodiversiteit in de wijk. Het duikelrek wordt verplaatst naar de speelplek nabij Meeuwdonk 9. Hierdoor ontstaat daar een grotere buurtspeelplek. Deze werkzaamheden starten eind augustus/begin september.
  2. Verwijderen speelplek nabij Meeuwdonk 44 en herinrichten met groen. Op verzoek van omwonenden van deze plek en in overleg met de jongerenwerkers en de politie, wordt als gevolg van overlast van jongeren, deze plek opgeheven. Het schommelnest en duikelrek verhuizen waarschijnlijk naar de speelplek langs Kievietdonk 11. Voor de Meeuwdonk is een herinrichtingsplan opgesteld (zie hieronder). Dit zal dit najaar worden aangelegd.
  3. De speelplek nabij Kievietdonk 11 zal opnieuw ingericht worden. Het schommelnest en het duikelrek van de Meeuwdonk (zie 2) zullen hiernaartoe verplaatst worden. Tevens worden de rubbertegels vervangen door een gietvloer. Deze werkzaamheden zullen dit najaar worden uitgevoerd.

Vragen? Stel ze aan:

Joop van den Broek (jvandenbroek@meierijstad.nl)
of
Marja van Heijst-van Voorst (mvanheijst@meierijstad.nl)
of
op telefoonnummer 14 0413.

Zet vast in je agenda:

KIJK IN MIJN WIJK

DEELWIJK DE WEIDEN      – 8 oktober 2022
DEELWIJK DE DONKEN     – 8 oktober 2022
DEELWIJK DE LAREN        – 5 november 2022

Voor het zomerreces heeft Wijkraad De Bunders vast data in het najaar vastgelegd voor  ’Kijk in mijn wijk’ in drie deelwijken. Nadere details zullen nog volgen. Inbreng is vanaf nu welkom. Heb je ideeën, locaties of onderwerpen die aandacht behoeven? Meld het ons. Dit kan via het contactformulier op onze website of via de mail secretaris@wijkraaddebunders.nl

Je bent ook welkom om in jouw deelwijk mee te lopen. Houd de website of facebook in de gaten voor meer informatie.

Kijk in mijn wijk, wat houdt het in?
Samen met de bewoners maakt de buurtadviseur van gemeente Meierijstad een wandeling door de buurt, ‘Kijk in mijn wijk’. Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen. Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee te lopen, zoals de wijkagent, een boa of een opbouwwerker. Ter plaatse licht de buurtadviseur of één van de andere deskundigen de aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en onderhoud. Verder kunnen afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de bewoners zelf willen uitvoeren.

MijnGemeente app
Zijn er in uw omgeving zaken die dringend aandacht behoeven? Wacht niet op een ‘Kijk in mijn wijk’. Een melding in uw woon- en leefomgeving kunt u gemakkelijk doorgeven via uw smartphone. Maak hiervoor gebruik van de gratis MijnGemeente app. Samen kunnen we zorgen dat de openbare ruimte van gemeente Meierijstad schoon, heel en veilig blijft.
De app is beschikbaar voor Android en Apple. Voor het doen van een melding hoeft u alleen de eerste keer uw persoonsgegevens in de app in te voeren. Het is verstandig ook uw telefoonnummer door te geven. Dan kan er even contact worden opgenomen als er iets niet duidelijk is.

*Locatie: met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door
*Foto: u kunt een foto meesturen en de locatie via uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo sneller en beter reageren op meldingen over de woonomgeving.
*Reactie: Wijzigt de status van de melding? Dan ontvangt u een email.

Kom je er niet uit met een app? Dan kun je een melding ook via de website doorgeven

https://www.meierijstad.nl/Contact/Melden

Verkeersschouw Langedonk

De Langedonk is heringericht. Nu de veranderde situatie een beetje was gewend, was het op 12 mei tijd voor een verkeersschouw.

Bij de verkeersschouw waren twee bewoners van Torendael, twee leden van de wijkraad De Bunders en drie vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. Bij Torendael komen hoogstwaarschijnlijk nog 2 laad- en losparkeerplaatsen; daar zullen ze dan meteen iets doen aan de wateroverlast na regenval. Verder wordt er nog gekeken naar opstelplaatsen voor kliko’s; deze opstelplaatsen kunnen dan ook dienen als oversteek vanaf parkeerplaatsen achter woningen naar het fietspad. Hier en daar wordt extra gras ingezaaid. En de fietsoversteek vanaf het kinderdagverblijf over de Busselbundersweg naar de Langedonk wordt aangepast.

Natuurtuin ’t Bundertje

officieel geopend!

Op maandag 21 februari om 16.00 uur is de nieuwbouw van Natuurtuin ’t Bundertje officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Coby van der Pas en kinderburgemeester Elin door het onthullen van een schilderij, gebaseerd op de natuur.
Vanwege de nog geldende coronamaatregelen was een beperkt aantal personen uitgenodigd.
Na de diverse toespraken kregen de genodigden in twee groepen een rondleiding door zowel de nieuwbouw als in de natuurtuin zelf. Buiten was mogelijk dankzij de weergoden, die ons goedgezind waren. De hele dag kletterde het van de regen, maar zo rond 15.30 u. werd het droog en ging zelfs de zon schijnen. Door medewerkers en vrijwilligers werd uitleg en toelichting gegeven over de diverse aanpassingen en nieuwe onderwerpen.

Voor de wijkraad in elk geval de mogelijkheid om het geschonken bankje, dat al in de natuurtuin was geplaatst, nu ook formeel over te dragen aan ’t Bundertje. Dit geschiedde door het overhandigen van een rvs-plaatje met de tekst: “Aangeboden door Wijkraad De Bunders 2022”. Het plaatje is inmiddels op het bankje bevestigd.

Opening nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje

Nog even en dan is het zover! Dan is het splinternieuwe, moderne en duurzame gebouw aan de Patrijsdonk 53a, ingericht als educatiecentrum voor natuur- en milieueducatie helemaal klaar. Een multifunctionele ruimte met alle voorzieningen voor mens en dier. In verband met de hygiëne zijn de ruimtes voor mensen en dieren gescheiden door een gang. De dieren hebben een mooie binnenruimte en de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Ook het “buitengebeuren” is flink onder handen genomen. Er zijn voor jong en oud plekken ingericht voor educatieve doeleinden.

Zowel de gemeente als het team Natuurtuin ’t Bundertje zijn hartstikke trots op het gebouw en willen dit feit graag vieren tijdens de opening. De officiële openingshandeling wordt verricht door wethouder Coby van der Pas en kinderburgemeester Elin op maandag 21 februari om 16.00 uur bij Natuurtuin ’t Bundertje op het vertrouwde adres.

In verband met corona is helaas slechts een beperkt aantal personen uitgenodigd.
Ongetwijfeld zullen op een later tijdstip ook anderen de gelegenheid krijgen om de nieuwbouw te bewonderen.