Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Velden

Groenrenovatie Saffraanveld e.o. opgeleverd

Het opknappen van de groenstroken op het Saffraanveld, Kaneelveld, Kerrieveld en Komijnveld is afgerond. Tijdens de rondgang voor de oplevering met medewerkers van de gemeente, aannemer en deelwijk De Velden zijn er aantekeningen gemaakt van onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn en later dit jaar zullen worden uitgevoerd door gemeente en/of aannemer. Tijdens het opknappen was er sprake van enorme droogte, waardoor er flink wat plantjes niet lijken aan te slaan, ondanks de constatering dat er extra water is gegeven. Planten en/of nieuwe bomen, die deze droogte echt niet overleven zullen later dit jaar worden vervangen. Daarnaast zal op sommige plekken de bestrating en afsluitbanden wat worden opgehoogd en recht gelegd en is een verbreding van een oprit, ondanks toezegging, niet uitgevoerd. Dat zal alsnog gebeuren.
Natuurlijk blijft het een probleem bij dit soort projecten om alle individuele wensen en ideeën van de betrokken bewoners te realiseren en zal niet elke bewoner tevreden zijn over het resultaat. Veruit de meeste bewoners zijn dat echter wel.
De gemeente vond het fijn te constateren dat enkele bewoners al zelf de handen uit de mouwen hebben gestoken om de nieuwe groenstroken te onderhouden, waarbij water is gegeven en onkruid gewied.
Zij spreken de wens uit dat de bewoners dit nog even willen volhouden om deze moeilijke periode door te komen, maar zegt met nadruk dat dit om een tijdelijke situatie gaat en is het niet de bedoeling dat het onderhoud door de bewoners wordt overgenomen. Bewoners kunnen gewoon aan de bel trekken bij de gemeente als er iets schort aan het onderhoud.
Verder is de gemeente nog in overleg met de afvalinzamelaar van Kaathoven om het legen van de grijze en groene kliko’s te wijzigen. Voorstel is om deze voortaan op het Kaneelveld, Kerrieveld en Komijnveld aan de kant van de straat te zetten waar de bomen zijn verwijderd en nu alleen parkeerplaatsen zijn. Op deze manier worden de opritten aan de overzijde niet meer onnodig geblokkeerd door kliko’s en voorkom je het afbreken van takken van de nieuw geplante bomen.
Deze zijde van de straat kan ook worden benut voor het aanbieden van de plastic afvalzakken. Dan blijven de groenstroken gevrijwaard van deze afvalzakken wat een rommelig beeld geeft.
De betrokken bewoners hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen naar aanleiding van de oplevering waarin een en ander uiteen is gezet.

Groenrenovatie Saffraan-, Kaneel-, Kerrie- en Komijnveld

In de vorige ‘Kijk in mijn wijk’, november 2018, is een verzoek tot groenrenovatie al door de aanwonenden afgegeven. De gemeente heeft het in juni opgepakt en het werk staat in het jaarprogramma 2021. Vervolgens is door de gemeente een plan uitgewerkt en dat is voorgelegd aan de leden van deelwijk de Bunders voor eventuele aanvullingen enz. Daarna is het plan met toelichting voorgelegd aan de direct aanwonenden voor eventuele vragen, opmerkingen, aanvullingen enz. Alle input is door de gemeente beantwoord en in eerste instantie besproken met de Wijkraadleden van de deelwijk. Daarna zijn de antwoorden doorgestuurd naar de bewoners. Na goedkeuring van de begroting ligt er nu een uitgewerkt plan dat in het voorjaar van 2022 zal worden uitgevoerd.

Prettige schoolomgeving ’t Heibosch en De Ieme

In 2021 is besloten tot een probleemaanpak van beide scholen. Beide scholen liggen letterlijk in elkaars verlengde (’t Heibosch: aan het Lookveld en De Ieme in het verlengde hiervan: aan het Lavasveld). Beide scholen hebben vrijwel dezelfde problematiek zodat opnieuw het wiel uitvinden achterwege kan blijven. Op 16 september was het eerste overleg van de werkgroep, waar ook de Wijkraad deel van uitmaakt. Deze avond stond vooral in het teken van het ophalen van knelpunten. Daarnaast is vast nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen vanuit iedere belanghebbende op het gebied gedrag, afspraken en infrastructuur. Daarnaast is ook gekeken naar de oplossingen, die zijn toegepast bij de nieuwbouw van De Uilenbrink. Omdat veel knelpunten een relatie hebben met gedrag was het tweede overleg voornamelijk hieraan gewijd. In 2022 wordt dit verder voortgezet.