Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Laatste Nieuws

Prettige schoolomgeving ’t Heibosch en De Ieme

In 2021 is besloten tot een probleemaanpak van beide scholen. Beide scholen liggen letterlijk in elkaars verlengde (’t Heibosch: aan het Lookveld en De Ieme in het verlengde hiervan: aan het Lavasveld). Beide scholen hebben vrijwel dezelfde problematiek zodat opnieuw het wiel uitvinden achterwege kan blijven. Op 16 september was het eerste overleg van de werkgroep, waar ook de Wijkraad deel van uitmaakt. Deze avond stond vooral in het teken van het ophalen van knelpunten. Daarnaast is vast nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen vanuit iedere belanghebbende op het gebied gedrag, afspraken en infrastructuur. Daarnaast is ook gekeken naar de oplossingen, die zijn toegepast bij de nieuwbouw van De Uilenbrink. Omdat veel knelpunten een relatie hebben met gedrag was het tweede overleg voornamelijk hieraan gewijd. In 2022 wordt dit verder voortgezet.

Groenere leefomgeving

Vorig jaar meldden we al dat een aantal bewoners van de Marterweide, Herteweide en Schapeweide de mogelijkheden had bekeken om de woonomgeving aantrekkelijker te maken voor insecten en vogels en tegelijk een bijdrage te leveren aan een groenere leefomgeving. De ideeën zijn voorgelegd aan Lianda de Vos, buurtadviseur bij de gemeente Meierijstad en ook Wijkraad De Bunders is betrokken bij dit initiatief in de wijk. Na intern overleg bij de gemeente over dit groenproject, is er (letterlijk en figuurlijk) groen licht gegeven. De bewoners zijn nog steeds met het project bezig, ze pakken steeds kleine delen op. In het najaar was onderhoud nodig bij de geadopteerde groenstroken. Met een flyer en in de appgroepen was iedereen in de straat uitgenodigd om zaterdag 16 oktober mee te doen. En wat een respons en enthousiasme! Overal in de straat, langs de vijvers en op het speelveld, waren groepen actief. Zwerfvuil rapen, plantjes zetten in de boomkransen, struiken snoeien, onkruid weghalen. In minder dan de geplande tijd was alles gedaan wat op de lijst stond en kon de koffie en thee op tafel. Met zelfgebakken koek erbij was het een vrolijke ontmoeting. Met dank aan Wijkraad de Bunders en de Gemeente Meierijstad voor de ondersteuning met beplanting, gereedschap en meedenken!

Kijk In Mijn Wijk: De Weiden

Zijn er verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, overhangend groen, verkeersproblemen? Zaterdag 6 november 2021 was hier aandacht voor tijdens een ‘Kijk in mijn Wijk’ in deelwijk De Donken en De Weiden. Buurtadviseur Lianda de Vos, wethouder Harry van Rooyen, leden van onze Wijkraad, onze wijkagent en mensen van het groenbeheer liepen samen door de wijk. Bewoners konden vooraf aandachtspunten aanleveren of zelf meelopen. Fietsenoverlast, rommel, hangjongeren in Winkelcentrum De Bunders, het vuil achterlaten bij de glasbakken, dat zijn punten die jaarlijks terugkomen. Deze problemen zijn ook bij de gemeente bekend en daar is aandacht voor. Verder werd onder andere gesproken over een missende glijbaan in een speeltuintje, ontevredenheid over de verzorging van het openbaar groen, te hard rijdende auto’s en onveiligheid/verlichting in het Bunderspark.
De wijkraadleden uit De Weiden wilden ook graag de positieve punten in de wijk laten zien en namen de delegatie van de gemeente mee naar het Skatepark, dat gerust een succes genoemd mag worden. Vervolgens bekeken we het fietstunneltje, dat is opgesierd met prachtige graffitikunst en op de terugweg werd een blik geworpen op het groenproject in eigen beheer ‘Groene Weiden’, een mooi burgerinitiatief. Soms is een duidelijke uitleg van de verantwoordelijke voldoende om begrip te kweken bij een bewoner, in andere gevallen zal buurtadviseur Lianda de Vos de problematiek intern doorspelen. De Wijkraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

‘Kijk In Mijn Wijk’, en dan?

Op 6 november 2021 was er een Kijk in mijn Wijk in deelwijk de Weiden. De Wijkraad houdt altijd in de gaten of de aandachtspunten een vervolg krijgen.
Een bewoner van de Marterweide had vooraf het volgende onder onze aandacht gebracht: “Voor de komende schouw zou ik graag onder uw aandacht willen brengen, de zogenaamde drempel bij de hoek Egelweide/Marterweide, ingang naar de Marterweide. Deze voldoet niet, men rijdt vanaf de hoek stevig de straat in, waar kinderen spelen en mensen de hond uitlaten, er is namelijk geen stoep, dus loopt men op straat, met alle risico van dien.”
Samen met mensen van de Gemeente is de situatie bekeken. Team verkeer meldt dat ‘de inrichting van de weg is conform een 30km/h weg.’ Maar: inmiddels is er wel een snelheidsdisplay opgehangen, zodat mensen gewezen worden op hun snelheid! Alvast een mooie opvolging van één van de aandachtspunten in de Kijk in mijn Wijk!! Daarnaast is de melder geadviseerd contact op te nemen met Veilig Verkeer Nederland.

Nieuwbouw basisschool De Uilenbrink

In het jaarverslag van 2020 is aandacht besteed aan de nieuwbouw van basisschool De Uilenbrink en dan vooral om het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de school. Wijkraad De Bunders heeft geparticipeerd in een verbeterplan waarin fysieke maatregelen, gedragsmaatregelen en extra afspraken op elkaar zijn afgestemd. Op 16 mei 2021 is, na bijna 2 jaar, de nieuwe school in gebruik genomen. Een prachtig nieuw gebouw met een dito speelplein!
In de maanden ervoor zijn in de wijk werkzaamheden uitgevoerd om de fysieke verkeersmaatregelen te realiseren. Zo is er een 30 km-zone, borden met stop- en parkeerverboden, verhoogde kruisingsvakken, verbeterde fietsoversteken, een verbeterd fietspad naast de school, klinkers i.p.v. asfalt voor de school en een Kiss & Ride-strook. Door de school zijn er gedragsregels opgesteld voor ouders en kinderen en deze zijn op verschillende manieren gecommuniceerd. Dit was een goed voorbeeld van een constructieve samenwerking tussen school, ouders, gemeente en wijkraad met een positief resultaat. De geplande kijkavond in november 2021 is i.v.m. corona niet doorgegaan. Er komt nog een nieuwe datum.

Nieuwe KPN-antennemast

Voor veel inwoners van de Bunders was de KPN-mast op het gebouw van De Leijgraaf nauwelijks zichtbaar. De Leijgraaf heeft de huur van deze plek echter opgezegd en de gemeente heeft een andere plek aangewezen, namelijk aan de zijkant van het complex tegen het fietspad aan dat achter het Laarpark richting de Udenseweg loopt. De vergunning is inmiddels verleend.
De mast gaat ongeveer 40 meter hoog worden. Bewoners van het Laarpark hebben een bezwaar ingediend tegen de plaatsing; dit bezwaar is nog niet behandeld door de gemeente.